Menu
home
>>
ข่าวประกวดราคา
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) งานบำรุงถนนสาย สพ.5051 แยกทางหลวงชนบท ชน.4054 – บ้านฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) งานบำรุงถนนสาย สพ.4086 แยกทางหลวงหมายเลข 3350 – บ้านหนองกอก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) งานบำรุงถนนสาย สพ.4086 แยกทางหลวงหมายเลข 3350 – บ้านหนองกอก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง) จำนวน 2 รายการ คือ ยางไพร์มโค้ท (CSS1) พร้อมราด จำนวน 7.50 ตัน และ แอสฟัลต์คอนกรีต (AC 60-70) พร้อมปู จำนวน 1,152.00 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง) จำนวน 2 รายการ คือยางไพร์มโค้ท (CSS1) พร้อมราด จำนวน 7.50 ตัน และแอสฟัลต์คอนกรีต (AC 60-70) พร้อมปู จำนวน 1,152.00 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll Up Skip to content