Menu
home
>>
ประชาสัมพันธ์ติดโปสเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 4 มกราคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ร่วมปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามมาตรการสาธารณสุขดำเนินการติดตั้งPoster ประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคระบาด COVID – 19 ของกระทรวงสาธารณสุขตามจุดคัดกรอง รอบบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)  

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content