home

วันที่ 12 มิ.ย.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.) จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไทย
ไฟล์แนบ: