home

วันที่ 27 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) สาย กจ.3097 แยก ทล.323 - บ้านหนองรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (e-bidding)

ไทย
ไฟล์แนบ: