home

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 035-440-386
นายนิวาศ หล่อวัฒนากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 035-555-626
นายอะนันธ์ ทองเสนอ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 034-600-597
นายยงยุทธ เพ็งเมือง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 034-340-237
นายกริชชัย ธาราเสาวรภย์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททองผาภูมิ 034-685-041
นายสมเกียรติ สิงห์รอด ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยกระเจา 034-677-284
นายทรงธรรม        ทิมคล้าย ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกำแพงแสน 034-375-150
นายจารุวัฒน์ เครือสุวรรณ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านช้าง 035-481-462
นายรณฤทธิ์ ฤทธิสิงห์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดิมบางนางบวช 035-555-626
ส่วนอำนวยการ
นางกัญญาภา คงเจริญ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 035-440-386
น.ส.ดวงรัตน์ ชนะจน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 035-440-386
กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายทัตเทพ วัฒนพระยาภา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 035-440-386
นายประเชิญ อุ่นเดช นายช่างโยธาชำนาญงาน 035-440-386
นายบุญลือ อำมฤต นายช่างโยธาชำนาญงาน 035-440-386
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
นายชาญชัย ชวนชม ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ 035-440-396
นายบูรพา วงศ์ใหญ่ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 035-440-396
ส่วนบูรณะ
นายวัยวุฒิ กลิ่นทอง ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ 035-440-387
นายพรศักดิ์ ยอดแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 035-440-387
ส่วนเครื่องกล
นายทัตเทพ วัฒนพระยาภา ผู้อำนวยส่วนเครื่องกล 035-440-386
นายชัยรัตน์ ทัพบำรุง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 035-440-386