home

ข่าวกิจกรรม

logo
วันที่ 17 ต.ค.62 นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผส.ทช.ที่ 18 พร้อมด้วยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)

logo
วันที่ 13 ต.ค.2562 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

logo
วันที่ 13 ต.ค.2562 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

logo
วันที่ 9 ต.ค.2562 นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผส.ทช.ที่ 18 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.) ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทครบรอบ 17 ปี ณ กรมทางหลวง

logo
วันที่ 30 ก.ย.62 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.) ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบหน่วยตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (Application) บนมือถือ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.)

logo
วันที่ 27 ก.ย 62 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.) ร่วมรับฟังโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการข้อมูลสายด่วน 1146 เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของระบบการบริการข้อมูลสายด่วน1146การรับสายและการบันทึกข้อมูล ณ สำนักทางหลวงชนบทที18 (สพ.)

logo
วันที่ 23 ก.ย.62 ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือน กันยายน 2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)

logo
วันที่ 13 ก.ย 62 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.) ได้ร่วมรับฟังการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท สำหรับผู้ดูแลระบบ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.)

logo
วันที่ 11 ก.ย 62 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานที่กำกับดูแลประจำเดือน กันยายน 62 พร้อมด้วยผู้บริหาร สทช.ที่ 1 สทช.ที่ 2 และสทช.ที่ 18 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

logo
วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ได้ร่วมรับฟังการประชุมเสวนา เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อน ทช. ในอนาคต โดยถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)

ข่าวทั้งหมด

หน้า